رزومه

رزومه

آدرس

نوع کاربری

ظرفیت

تعداد  توقف

نوع آسانسور

نام کارفرما

رشت میدان امام حسین

تجاری

16

2

تمام اتوماتیک

آقای هوشی

شهرصنعتی رشت

اداری

باربر یک تن

2

نیمه اتوماتیک(هیدرولیک)

شرکت صام تک

رشت استقامت

اداری

6

3

تمام اتوماتیک

هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی

رشت استقامت

اداری

6

4

تمام اتوماتیک

هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی

رشت فلسطین

مسکونی

6

5

نیمه اتوماتیک

مهندس فدایی

رشت مطهری

مسکونی

6

6

نیمه اتوماتیک

مهندس فدایی

رشت گلسار175

مسکونی

5

6

نیمه اتوماتیک

مهندس مسلمیان

رشت گلسار173

مسکونی

5

6

نیمه اتوماتیک

مهندس دشته ئی پور

رشت گلسار 158

مسکونی

5

5

نیمه اتوماتیک

دکتر مسعودی

رشت خیابان رودباری

مسکونی

6

6

نیمه اتوماتیک

دکتر خوشرو

فومن

تجاری

6

5

نیمه اتوماتیک

مهندس یکتا پرست

رشت معلم فاز 2

تجاری

6

5

نیمه اتوماتیک

مهندس یکتا پرست

رشت ضیابری

تجاری

6

5

نیمه اتوماتیک

آقای نجفی

رشت لاکانی

مسکونی

6

6

نیمه اتوماتیک

آقای دلبرانی

رشت بلوار انصاری

مسکونی

6

5

نیمه اتوماتیک

آقای ایزدی

رشت خیابان شهدا

مسکونی

6

5

نیمه اتوماتیک

آقای ایزدی

رشت چله خانه

مسکونی

6

5

نیمه اتوماتیک

آقای ایزدی

رشت خیابان رسالت

تجاری

6

6

نیمه اتوماتیک

آقای مهرگان

رشت بلوار دیلمان

تجاری

6

8

تمام اتو ماتیک

مهندس مهرگان نیا

رشت شهرک مسکن مهر

مسکونی

6

6

نیمه اتوماتیک

مسکن مهر 60واحدی سپاه

Share this post